آیا VPN بر روی پینگ تاثیر می گذارد؟     آیا VPN بر روی پینگ تاثیر می گذارد؟ در اغلب موارد، زمان پینگ ناچیز است...